PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

Què és el procediment recaptatori?

Són les actuacions portades a terme per l’Administració encaminades al cobrament d’un deute tributari o d’un altre ingrés de dret públic.

Què s'entén per procediment de recaptació en voluntària i quins són els tributs periòdics i no periòdics?

El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat en el Reglament General de Recaptació i a Llei General Tributària (LGT). Per a un coneixement en profunditat cal accedir a la normativa reguladora indicada.

Terminis de pagament de tributs periòdics i no periòdics

Els tributs de cobrament periòdic són: l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’Impost d’activitats econòmiques (IAE), així com determinades taxes que s’han de pagar cada any en el període de pagament voluntari, segons consta en els calendaris fiscals aprovats per cada ajuntament.

Els tributs de cobrament periòdic no requereixen notificació individual.

Com podeu saber les dates límit de pagament?

Consulteu el calendari fiscal de cada municipi per pagar dins del termini establert.

Si a meitat del període de pagament no heu rebut el document per pagar, l’heu de sol·licitar:

 • Per correu electrònic a l’adreça recaptacio@cerdanyaripolles.cat o a recaptacio@cerdanya.org.
 • Per telèfon trucant al 972 700 900 o al 972 884 884.
 • Presencialment a qualsevol oficina del Consorci.
Què s'entén per procediment recaptatori en executiva i com es calculen els recàrrecs i interessos de demora?

Recàrrecs

Quan no es satisfà un deute dins del termini indicat s’ha de pagar el recàrrec previst a l’article 28 de la Llei General Tributària.

El recàrrec és del 5 per cent si es paga abans que sigui notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la Llei General Tributària.

Si el pagament del deute es realitza després d’haver-se notificat la provisió de constrenyiment, s’haurà d’abonar un recàrrec del 20 per cent, més els interessos de demora generats des del dia següent al de la finalització del període voluntari, així com les costes del procediment.

Interessos de demora

Es meritaran interessos de demora des de l’endemà del venciment del deute en període voluntari i fins a la data de l’ingrés.

Els tipus d’interès de demora vigents segons anys venen determinats a la Llei General de Pressupostos de l’Estat de l’any corresponent.

El tipus d’interès serà el de demora d’acord amb el que estableix l’article 10 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l’article 26 de la Llei General Tributària.

Quines són les conseqüències de presentar declaracions fora de termini?

Si es presenten fora dels terminis legals, sense requeriment previ, s’han de satisfer els recàrrecs previstos a l’article 27 de la Llei General Tributària.

 • Si l’ingrés o la declaració s’efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents a la conclusió del termini voluntari, s’aplicarà un recàrrec del 5%, 10% o 15% respectivament.
 • Si l’ingrés s’efectua després dels 12 mesos següents a la conclusió del termini voluntari, s’aplicarà el recàrrec del 20% i s’exigiran interessos de demora.

L’import dels recàrrecs d’extemporaneïtat esmentats es reduiran en el 25% sempre que es realitzi l’ingrés total del deute i del recàrrec restant dins el període de pagament voluntari, o en el termini per al qual s’hagi concedit ajornament o fraccionament de pagament.

Quan no s’hagi efectuat l’ingrés en els terminis previstos, s’exigirà l’import de la reducció practicada, sens altre requisit que la notificació a l’interessat.

Què s'entén per procediment de constrenyiment i què suposa?

Davant l’impagament en voluntària, s’inicia el període executiu. Suposa un recàrrec del 20 per cent del deute no ingressat i la generació d’interessos de demora.

Un cop la tresorera dicta la provisió de constrenyiment (prevista a l’article 167 de la Llei General Tributària) s’inicia el procediment. En cas que persisteixi la situació d’impagament es podrà iniciar l’embargament dels béns i drets del deutor.

Què és i quin ordre segueix en un procés d'embargament de béns?

Aquest procediment és aplicable en la recaptació de tots els crèdits de dret públic. És rellevant l’ordre de prelació on es determina que el diner efectiu o dipositat en entitats de crèdit és el bé que s’embargarà en primer lloc.

Ordre a seguir en l’embargament

Regulat a l’article 169.1 de la Llei General Tributària:

L’embarg s’efectuarà sobre els béns del deutor en quantia suficient per cobrir l’import del deute tributari, els interessos que s’hagin produït o es produeixin fins a la data de l’ingrés, els recàrrecs del període executiu i les despeses del procediment.

Ordre a seguir:

 1. Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
 2. Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini.
 3. Sous, salaris i pensions.
 4. Béns immobles.
 5. Interessos, rentes i fruits de tota espècie.
 6. Establiments mercantils o industrials.
 7. Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
 8. Béns mobles i semovents.
 9. Crèdits, drets i valors realitzables a llarg termini.
Skip to content