EL CONSORCI:

El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès és l’ens instrumental mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades en les matèries especificades a l’article 3 dels seus Estatuts:

a) La gestió, liquidació i recaptació dels tributs i de les quantitats que com ingressos de dret públic -tals com prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus públics, multes i sancions pecuniàries-, hagin de percebre les hisendes de les entitats locals dels àmbits territorials de la Cerdanya i del Ripollès, quan tinguin delegades aquestes competències a favor del Consorci.

b) La recaptació de qualsevol tipus d’ingrés de dret públic de les administracions públiques, dels seus ens o empreses públiques dependents i de qualsevol altra corporació de dret públic, que es trobin dins de l’àmbit territorial de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, sempre que prèviament ho hagin sol.licitat al Consorci i aquest hagi acceptat l’encàrrec.

c) Les funcions de gestió cadastral referents a la tramitació dels expedients d’alteracions d’ordre físic, jurídic i econòmic que afectin als béns immobles de naturalesa urbana ubicats en els municipis que tenen delegada la facultat de gestió tributària de l’IBI a favor de cada consell comarcal.

El Consorci es regeix pels òrgans següents:

  • Junta de Govern
  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Direcció

 

En les dates que s’indiquen a continuació, la totalitat de municipis de la comarca del Ripollès van subscriure els corresponents convenis de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès. En concret, els convenis es van formalitzar en les dates següents:

AJUNTAMENTS DEL RIPOLLÈS QUE HAN DELEGAT COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS AL CSRCRDATA DE SIGNATURA
Campdevànol26/04/2018
Campelles26/04/2018
Camprodon31/05/2018
Gombrèn26/04/2018
Les Lloses26/04/2018
Llanars26/04/2018
Molló03/04/2018
Pardines26/04/2018
Ogassa26/04/2018
Planoles26/04/2018
Queralbs15/06/2018
Ribes de Freser13/09/2018
Ripoll13/06/2018
Sant Joan de les Abadesses26/04/2018
Sant Pau de Segúries07/06/2018
SetcasesToses26/04/2018
Toses26/04/2018
Vallfogona29/04/2018
Vilallonga de Ter16/04/2018

 

En les dates que s’indiquen a continuació, alguns municipis de la comarca de la Cerdanya van subscriure els corresponents convenis de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i el Consell Comarcal de la Cerdanya. En concret, els convenis es van formalitzar en les dates següents:

AJUNTAMENTS DE LA CERDANYA QUE HAN DELEGAT COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS AL CSRCRDATA DE SIGNATURA
Alp31/05/2018
Bolvir20/01/2022
Fontanals04/06/2018
Ger28/06/2018
Guils28/06/2018
Isòvol10/10/2018
Llívia18/10/2018
Meranges07/06/2018
Urús31/05/2018

 

L’abast de la delegació, segons la clàusula segona del conveni, es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que es detallen en l’Annex del conveni. El contingut de l’annex podrà ser ampliat o reduït si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal corresponent i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i acceptada per aquest ens.

El conveni subscrit preveu que aquest tindrà una vigència de 4 anys des de la data de la seva formalització, havent estat acordada la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals, formalitzada a través de la corresponent addenda.

 

Si voleu més informació consulteu la informació institucional i organitzativa publicada al Portal de Transparència del CSRCR.

 

Skip to content