PADRONS

En el tauler d’edictes i anuncis podeu consultar els padrons posats a exposició pública de l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i les taxes gestionades pel CSRCR.

Un cop acabat el període d’exposició pública i després de l’aprovació corresponent trobareu els padrons fiscals definitius a l’apartat corresponent del portal de transparència.

Cerqueu i consulteu els padrons posats a exposició pública al tauler d’edictes i anuncis.

Cerqueu i consulteu els calendaris i padrons fiscals definitius publicats al portal de transparència.

Skip to content