PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

Què s'ha d'entendre per gestió tributària?

Actuacions dutes a terme per l’Administració encaminades a la realització de la liquidació d’un tribut o d’un altre ingrés de dret públic.

Quines són les funcions principals de la gestió tributària?

L’article 117 de la Llei general tributària (LGT) assenyala que la funció principal consisteix en la recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions i sol·licituds dels obligats tributaris.

A partir d’aquestes funcions se’n poden derivar d’altres, com és el cas de la realització d’actuacions de control:

 • Verificació de dades
 • Comprovació de valors
 • Comprovació limitada
 • Comprovació d’obligacions formals

Fruit d’aquestes actuacions de control, es pot derivar la pràctica de liquidacions o la realització de devolucions.

Igualment es realitzen altres funcions complementàries:

 • Comprovar i realitzar devolucions previstes en la normativa tributària.
 • Emissió de certificats tributaris.
 • Elaborar i fer el manteniment dels censos tributaris
 • Emetre liquidacions tributàries derivades de les actuacions de verificació i comprovació dutes a terme.
 • El reconeixement i la comprovació de la procedència dels beneficis fiscals d’acord amb la normativa reguladora del procediment corresponent.
 • La realització d’actuacions de control del compliment de l’obligació de presentar declaracions tributàries i altres declaracions formals.
 • La informació i l’assistència tributària.
 • La realització de les altres actuacions d’aplicació dels tributs no integrades en les funcions d’inspecció i recaptació.
Com es poden iniciar els procediments de gestió tributària?

Els procediments de gestió tributària es poden iniciar:

 •  D’ofici.
 • Mitjançant una comunicació, autoliquidació, qualsevol altra classe de declaració.
 • Mitjançant una sol·licitud de l’obligat tributari.
Què s'entén per acreditació de l'impost?

Naixement de l’obligació de pagar un tribut.

Què s'entén per objecte tributari?

L’objecte tributari és el bé o activitat en la qual recau un fet imposable, fixat per la llei, i que origina el naixement d’una obligació de contribuir.

Què s'entén per Padró fiscal?

El padró fiscal és el llistat on figuren, entre altres elements, tots els obligats al pagament d’un tribut d’un municipi determinat.

Què s'entén per període impositiu?

El període impositiu és l’any en què es realitza el fet de naturalesa jurídica o econòmica fixat per una norma i que origina el naixement de l’obligació tributària.

Què s'entén per ordenança fiscal?

Una ordenança fiscal és una disposició general de caràcter reglamentari dictada per les administracions locals, en l’ús de les seves competències tributàries, mitjançant la qual es regula la imposició i ordenació dels tributs municipals.

Què s'entén per subjecte passiu?

El subjecte passiu és la persona natural o jurídica que, per llei, resulta obligada al compliment d’una prestació tributària, ja sigui com a contribuent o com a substitut del contribuent.

Què s'entén per liquidació tributària?

La liquidació tributària és l’acte pel qual l’Administració determina un deute tributari i la quota a pagar.

Què s'entén per exposició pública d'un padró?

L’exposició pública d’un padró és el període durant el qual un padró fiscal està exposat al públic, per tal que els interessats el puguin consultar.

Què s'entén per base imposable?

La base imposable és la quantia sobre la qual es determinarà la quota tributària a pagar pel contribuent, segons el que estableix la llei pròpia de cada tribut.

Què s'entén per base liquidable?

La base liquidable és el resultat d’aplicar a la base imposable les reduccions establertes per la llei.

Què s'entén per bonificació?

Les bonificacions són la reducció del deute tributari establerta en la llei i són aplicables en alguns supòsits.

Què s'entén per coeficient?

El coeficient és el nombre o factor que s’aplica per tal de modificar la quota d’un tribut.

Què s'entén per exempció?

Les exempcions són el privilegi establert per llei, pel qual s’ allibera del pagament d’un tribut.

Què s'entén per tipus de gravamen?

El tipus de gravàmen és el percentatge, proporcional o progressiu, fixat per llei que s’aplica a la base liquidable per obtenir la quota tributària.

Què s'entén per tipus impositiu?

El tipus impositiu és el percentatge, proporcional o progressiu, fixat per llei que s’aplica a la base liquidable per obtenir la quota tributària. També s’anomena tipus de gravamen.

Skip to content