Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.cerdanyaripolles.cat és:

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès

Carrer del Progrés nº 22,

17500 Ripoll (Girona)

CIF: P1700249D

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament

 

Perquè es fan servir les dades
Prestació de serveis i tràmits del Consorci Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències del Consorci.
Subscripcions Es remetrà informació dels serveis i activitats del Consorci. Les dades no seran cedides a tercers.
Activitats Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers… organitzats pel Consorci. Les dades no seran cedides a tercers.
Participació Ciutadana Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

El temps de conservació de les dades ve determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat pel Consorci.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències del Consorci i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consorci o a tercers. El Consorci es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4.- Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què el Consorci està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té el Consorci i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) Delegat de Protecció de Dades, Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o per correu electrònic a administrador@cerdanyaripolles.cat .

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o per correu electrònic a administrador@cerdanyaripolles.cat .

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que el Consorci ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Registre d’activitat de tractament

Consulteu aquí el registre d’activitat de tractament del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i l’annex aquí, aprovat en data 5 de Maig de 2020.