INTRODUCCIÓ

La visita al Portal d’Internet i, en el seu cas, seu electrònica del CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS s’efectua, inicialment, en forma anònima.

Únicament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposin de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

El Portal del qual és titular el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes al CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS. En accedir a tals llocs web Vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet, vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A continuació, el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua a nivell del Portal i Seu electrònica, així com per altres mitjans:

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat pel nostre Delegat/a de Protecció de Dades dpd@cerdanyaripolles.cat.  

 1. Per a què tractem les seves dades personals?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis públics que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS

En el seu cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

En tot cas, pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS, a fi de poder saber els usos o finalitats concrets de cada tractament de dades personals: R.A.T

 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades pot ser diversa: (i) normalment, en el sector públic, la legitimació recau en la necessitat de compliment d’una obligació legal, d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de les competències o poders públics atorgats al CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS; (ii) i, en el seu cas, l’execució d’un contracte del qual Vostè sigui part, en condició de contractista o adjudicatari, com el consentiment que, en el seu cas, pugui haver-se requerit per al tractament de les seves dades personals. 

En tot cas, per a saber quina és la base/s jurídica/s que legitima/en el tractament de les seves dades personals, pot consultar més informació en el Registre d’Activitats de Tractament R.A.T

L’aportació de les dades que sol·licitem és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la seva petició o prestar els nostres serveis; si no ens els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

En el cas que el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.

En el cas que comuniqui dades personals d’altres persones físiques ha de respectar la seva privacitat. Només el seu titular pot autoritzar el tractament de les seves dades personals. Vostè estarà legitimat a tractar les dades personals d’altres persones físiques, en el cas que actuï en qualitat de representant legal o voluntari o, en el cas que, en coneixement d’aquests, es transmetin per a la denúncia o reivindicació de drets enfront d’aquesta. 

La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, la relativa al dret a l’honor, a la intimitat o a la pròpia imatge de dites terceres. 

 1. Per quant temps conservem les seves dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals prevists per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

En tot cas, pot obtenir més informació, en funció de l’activitat de tractament de dades personals de què es tracti, en el nostre registre R.A.T

 1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?

 Les dades que ens proporciona podran ser cedides o comunicades a entitats, públiques o privades, a les quals fos obligatori o necessari la transmissió per a la consecució dels fins determinats i legítims.

En tot cas, pot obtenir més informació dels qui poden ser destinataris o cessionaris, en funció de l’activitat de tractament de dades personals que es tracti, en el nostre registre R.A.T. 

 1. Seguretat de les dades personals.

De conformitat amb la Disposició Addicional Primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, adoptades per el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS i destinades per a salvaguardar la confidencialitat i protecció de les dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració o accés no autoritzat, són les establertes en l’Annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (ENS).

 1. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. a aquest efecte, haurà de presentar un escrit a Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona).  En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document d’identitat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document d’identitat d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@cerdanyaripolles.cat o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de dades:

 1. Quins són els meus drets?
 2. Qui pot exercitar aquests drets davant del CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS?
 3. Com i on puc exercitar aquests drets?
 4. Informació complementària
 1. Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d’ara endavant “RGPD”) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD):

Drets d’Accés

  • Drets d’Accés
  • Vostè té dret a conèixer:
   • Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.
   • L’origen de les seves dades, si no ens els va proporcionar Vostè.
   • Les finalitats del tractament de les seves dades.
   • Les categories de dades de què es tracti.
   • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.
   • De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).
   • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
   • Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- fent servir les seves dades personals.

Dret de rectificació

Vostè té dret al fet que es rectifiquin les seves dades personals:

  • Completant-los, si aquests anessin incomplets.
  • Actualitzant-los o rectificant-los, si per qualsevol motiu ja no resultessin concordes a la realitat vigent o fossin inexactes.
  • Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seves dades personals siguin precises i completes.

Dret de Supressió

Vostè té dret al fet que se suprimeixin les seves dades personals quan concorrin alguna de les condicions següents:

  • Les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats.
  • Vostè retiri el consentiment en què basem el tractament de les seves dades i aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.
  • Vostè hagi exercit amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seves dades.
  • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

Dret de limitació del tractament

Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals (és a dir, que els conservem sense utilitzar-les per als fins previstos) sempre que es compleixi alguna de les condicions següents:

  • Vostè sol·liciti la rectificació de les seves dades personals, durant un termini que permeti al CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS, com a responsable, verificar l’exactitud d’aquests.
  • El tractament sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • Vostè s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS prevalen sobre el seu dret.

Dret d’oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d’usar les seves dades personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem usar-les.

2. Qui pot exercitar aquests drets davant del CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS?

Vostè en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret.

A través d’una altra persona que actuï, degudament acreditada, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vostè lliure i voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquest efecte). 

3. Com i on puc exercitar aquests drets?

Per correu Postal

Pot presentar l’escrit remetent a la següent adreça postal: Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona).

Per internet

Pot efectuar el tràmit pertinent a través de l’apartat tràmits i gestions de la Seu electrònica, a través de l’apartat Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals del Portal de transparència, o bé presentant un escrit reenviant un correu electrònic a la següent adreça dpd@cerdanyaripolles.cat

En tots dos casos, ha de:

Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seva disposició la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos  

Signar l’imprès de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.

Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document d’identitat equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat.

Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat al CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.

4. Informació complementària

El CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar.  

 

Per a més informació o aclariment sobre els seus drets en protecció de dades de caràcter personal pot dirigir-se al nostre Delegat/a de Protecció de Dades dpd@cerdanyaripolles.cat 

 

III. INFORMACIÓ PARTICULAR SOBRE DETERMINATS TRACTAMENTS DEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

 1. INSTÀNCIA GENERAL

Les dades facilitades per Vostè seran tractades pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud/s manifestada/s en el present document, dins del procediment administratiu corresponent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l’exercici dels poders públics o competències conferides o, si escau, la necessitat de compliment d’una missió realitzada en interès públic. 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius, documentació i a les Taules d’Avaluació i Accés Documental disponibles a http://taad.cultura.gencat.cat/. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

 1. HISENDA I TRIBUTS. GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA (EXEMPCIONS, BONIFICACIONS, AJORNAMENTS O ALTRES)

Les dades facilitades per Vostè seran tractades pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels assumptes a la Gestió i Recaptació Tributària en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seves competències i, en particular, per a l’atenció de sol·licitud/s instada en el present document.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes Locals) en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius, documentació i a les Taules d’Avaluació i Accés Documental disponibles a http://taad.cultura.gencat.cat/. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès podrà obtenir d’altres administracions públiques, les dades o categories de dades, sobre Vostè o el seu representat, que se sol·liciten en el present formulari i que siguin necessàries per a la seva tramitació.

 1. ENVIAMENT DE COMUNICACIONS SMS, EMAIL

Les dades facilitades per Vostè seran tractades pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat gestionar l’enviament de comunicacions o notificacions per part de l’entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS o uns altres similars), per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d’aquest sistema de comunicació institucional.

Les dades es conservaran mentre no retiri el seu consentiment i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius, documentació i a les Taules d’Avaluació i Accés Documental disponibles a http://taad.cultura.gencat.cat/. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades poden ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l’enviament de les comunicacions o notificacions.

 1. GESTIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Amb la finalitat de tramitar els expedients relatius a denuncies per infraccions de trànsit per compte dels municipis del Ripollès i la Cerdanya, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès informa que podrà tractar les seves dades personals per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Entre d’altres, les següents normes:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local ; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes Locals ;Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Així com per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius, documentació i les Taules d’Avaluació Documental disponibles en http://taad.cultura.gencat.cat/. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades podran ser cedides, a altres òrgans de l’Administració Local; altres òrgans de l’Administració de Catalunya; altres òrgans de l’Administració de l’Estat; Hisenda Pública i Administració Tributària; Tribunal de Comptes; Sindicatura de Comptes; Bancs, Caixes d’Estalvi i Caixes Rurals; Òrgans judicials, en els supòsits previstos segons llei.

Skip to content