AVÍS LEGAL DEL WEB DEL CSRCR

1. Introducció

A través del present avís, el Consorci informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas https://cerdanyaripolles.cat/. (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat de les quals correspon, en aquest cas, al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la Seu electrònica CSRCR.

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l’adreça (URL) https://www.seu-e.cat/ca/web/csrcerdanyaripolles s’ha situat a Internet la seu electrònica del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

La seu electrònica del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès en l’exercici de les seves competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establerts en la informació específica corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisin l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per això que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llegeixi atentament el present ‘Avís Legal’.

 2. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, sense necessitat d’avís previ, tant respecte del seu contingut com del seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

El Consorci procura que la informació sigui exacta i precisa, i procedirà a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detectin. El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.

3. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vostè adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://ripolles.cat/., de les quals no respon el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establissin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts, presumptament o declarats, il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

4. Responsabilitat

El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El Portal del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès pot contenir enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seva titularitat i, per tant, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. En tot cas, en sortir de l’adreça https://ripolles.cat/. , la informació o els serveis als quals s’accedeixi queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui autorització expressa del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat d’aquest. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no sigui alterat.(b) Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació (c) Que se citi la font i (d) Que s’esmenti la data de l’última actualització.

Skip to content