PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

S’han de notificar a l’acte les denúncies per infracció de circulació?

En general, la denúncia s’ha de notificar a l’acte al denunciat. Només es podrà notificar amb posterioritat per les causes indicades a la LSV les quals es faran constar en la mateixa denúncia i en la notificació que d’aquesta s’efectuï a l’interessat.

Què vol dir notificar a l'acte per l'agent?

La denúncia s’ha notificat a l’acte quan en el moment de la infracció l’agent li ha lliurat la butlleta i vostè ha signat conforme la rep.

M'han posat una multa que m'ha notificat en mà l'agent en el mateix moment de la infracció. Com puc fer-la efectiva?

Si la butlleta que li ha lliurat en mà l’agent disposa de codi de barres podrà efectuar el pagament en qualsevol entitat col·laboradora amb aquest document.

Si la butlleta no disposa de codi de barres, no podrà fer efectiva la multa fins que el Consorci li notifiqui de manera formal. Disposarà d’un termini de 20 dies des de la data de la notificació de la infracció. En el mateix document s’indiquen els llocs i mitjans per pagar.

He trobat una butlleta de multa al cotxe. Què he de fer per pagar-la?

En aquest cas la denúncia es notificarà al domicili del propietari del vehicle o al conductor habitual que consti als registres de la DGT.

En aquesta notificació s’adjuntarà el document per pagar la multa. El termini per fer-la efectiva és de 20 dies des de la data que hagi rebut la notificació. Els llocs i mitjans per pagar s’indiquen en el mateix document.

El document de pagament que rebi amb la notificació de la denúncia portarà la reducció del 50%?

Sí.

Si la seva multa correspon als casos que la llei contempla per pagar amb reducció del 50%, en el document per pagar que rebi junt amb la notificació de la denúncia estarà aplicada la reducció.

Quins són els casos en què no esta prevista la reducció del 50%?

Els casos en els què no esta prevista la reducció del 50% són els establerts a l’article 77.h), n), ñ), o), p), i r):

« h) Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radars o cinemòmetres o qualssevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.

n) Realitzar en la via obres sense l’autorització corresponent, així com la retirada, ocultació, alteració o deteriorament de la senyalització permanent o ocasional.

“ñ”) No instal·lar la senyalització d’obres o fer-ho incomplint la normativa vigent, de manera que es posi en risc greu la seguretat viària.

o) Incomplir les normes que regulen les activitats industrials que afecten de manera directa la seguretat viària.

p) Instal·lar inhibidors de radars o cinemòmetres en els vehicles o qualssevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.

r) Causar danys a la infraestructura de la via o alteracions a la circulació deguts a la massa o a les dimensions del vehicle, quan no es tingui l’autorització administrativa corresponent o se n’hagin incomplert les condicions, independentment de l’obligació de la reparació del dany causat.»

He rebut una notificació de denúncia amb un document que té la data límit per pagar caducada, com la puc pagar?

En el cas que hagi rebut una notificació de denúncia junt amb el document per pagar caducat i encara no hagin transcorregut 20 dies des de la data de la notificació que és el termini que té per pagar, haurà de contactar amb el Consorci que li lliurarà un nou document per pagar amb la reducció del 50 %, en els casos previstos legalment.

Notificada la denúncia, quin és el termini per formular al·legacions?

A partir del dia següent a la notificació de la denúncia s’obre un termini de 20 dies naturals per formular al·legacions i proposar les proves que s’estimin adients per a la pròpia defensa.

Quin és el termini que té l'Administració per notificar la denúncia?

L’Administració disposa dels següents terminis des de la data de la infracció per notificar la denúncia: 

  • Infraccions Lleus: 3 mesos des de la data de la infracció
  • Infraccions Greus i Molt Greus: 6 mesos des de la data de la infracció

 Si no fos possible el lliurament de la notificació o el resultat de la notificació fos desconegut, es notificarà al Butlletí Oficial considerant-se notificada al dia següent de la seva publicació.

Puc pagar una multa amb reducció i fer al·legacions?

No, el pagament amb reducció implica la renúncia a formular al·legacions atès que amb el pagament finalitza el procediment sancionador. En cas que es formulin al·legacions es tindran per no presentades.

Què cal fer si en el moment de cometre’s la presumpta infracció, el conductor fos una persona diferent del titular del vehicle?

El titular del vehicle, l’arrendatari a llarg termini inscrit a trànsit o el conductor habitual comunicat a la DGT, quan hagi estat degudament requerit, té l’obligació d’identificar en el termini de 20 dies naturals el conductor del vehicle presumptivament responsable de la infracció denunciada.

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerada falta molt greu i sancionada amb multa del doble de la prevista per a la infracció originària, si és lleu, o del triple si és infracció greu o molt greu.

En aquest supòsit caldrà realitzar el tràmit d’identificació del conductor

Quin és el termini màxim per resoldre l’expedient sancionador per presumpta infracció de circulació?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució sancionadora és d’un any a comptar des de l’inici del procediment.

Si en aquest termini no s’ha notificat, es produirà la caducitat de l’expedient. Les actuacions s’arxivaran a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici pel propi òrgan competent per a dictar la resolució.

No serà així quan es produeixi paralització del procediment per causa imputable als interessats o suspensió per actuacions jurisdiccionals penals o administratives corresponents a altres administracions sancionadores.

Es pot interposar recurs contra l’acte d’imposició de la sanció?

Contra la resolució sancionadora adoptada per l’òrgan municipal competent es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes des de la seva notificació.

La interposició del recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat ni de la sanció.

No obstant, no es podrà interposar el recurs indicat quan no s’hagin formulat al·legacions contra la denúncia i es tracti d’infracció lleu, greu sense detracció de punts o greu i molt greu notificada a l’acte de la denúncia.

Alternativament també es podrà formular recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la jurisdicció contencioso-administrativa.

El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes des de la data d’interposició. En aquest darrer cas el termini per a la presentació del recurs contenciós administratiu és de sis mesos des de la data en què s’ha d’entendre desestimat de forma presumpta.

Un cop imposada la sanció, quin és el seu termini de prescripció?

Les sancions fermes en via administrativa prescriuen als 4 anys. La prescripció s’interromprà per les actuacions adreçades a la seva execució.

El propietari d’un vehicle, té l’obligació de comunicar-ne la transmissió?

Sí. La transmissió del vehicle s’ha de notificar a la Prefectura de Trànsit corresponent en el termini de 10 dies. Cal aportar la documentació regulada en els articles 32 i 33 del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998 de 23 de desembre, entre la qual figura el permís o llicència de circulació.

El transmetent que incompleixi aquesta obligació serà considerat titular del vehicle transmès als efectes de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària mentre el vehicle no s’inscrigui a nom d’una altra persona. Tot això, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador.

Quin és el procediment pel cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari?

El cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari es realitzarà mitjançant el procediment de constrenyiment regulat en el Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, així com en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

L’inici del període executiu determina l’aplicació del recàrrec corresponent del 5%.

Pot interposar-se recurs contra la provisió de constrenyiment pels motius previstos a l’article 167.3 de la Llei General Tributària. El termini per fer-ho és d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Com puc saber si tinc alguna multa pendent de pagament?

Pot realitzar aquesta consulta a orgt.cat/gestions a multes pendents de pagar. S’ha de tenir en compte que només obtindrà informació de les multes pendents de pagament dels Ajuntaments que han delegat la gestió i recaptació de les multes al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

Per consultar quins són els Ajuntaments que han delegat la recaptació de les multes al Consorci pot accedir a

Skip to content