INFORMACIONS D’INTERÈS:

Servei responsable:

Ministeri d’Hisenda – Direcció General del Cadastre – Serveis d’Atenció Ciutadana.

Descripció:

El Consorci de Recaptació, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, ofereix un servei als seus ciutadans i ciutadanes. Es tracta d’un Punt d’Informació Cadastral. Amb aquest servei es poden obtenir certificacions i consultes sobre dades cadastrals de tot l’àmbit nacional,  evitant així, desplaçaments a les instal·lacions de la pròpia Direcció General, i facilitant l’accés a les persones que no disposen de mitjans telemàtics que els hi permetin la consulta a través de l’Oficina Virtual del Cadastre.

Els serveis als que es pot accedir des de el Punt d’Informació Cadastral són els següents:

 • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
 • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relativa als immobles de la seva titularitat.
 • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al mateix sol·licitant.

Persona interessada:

 • Dades no protegides: qualsevol persona pot accedir a les dades cadastrals no protegides mitjançant la pàgina web del cadastre.
 • Dades protegides: aquelles persones que siguin titulars cadastrals, els seus representants o persones autoritzades per elles.

Procediment:

Per a l’accés a aquesta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, hauran d’identificar-se mitjançant el seu document d’identitat i, si és necessari, aportar la corresponent autorització o acreditació de poders, i signar el model de sol·licitud que se’ls facilitarà.

En l’esmentada sol·licitud es farà constar la identitat del sol·licitant i la informació requerida. Serà imprescindible la consignació del número d’identificació fiscal del titular cadastral. 

Documentació que cal presentar:

Persones físiques

Si el sol·licitant és el titular cadastral:

 • Haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant el seu DNI.
 • Haurà de signar el formulari que es genera al consultar les dades protegides.

Si el sol·licitant actua com a representant del titular cadastral:

 • Haurà d’aportar l’autorització del titular cadastral.
 • Haurà d’entregar fotocòpia del DNI del titular cadastral.
 • Haurà d’acreditar la seva identitat ensenyant el seu DNI.

En el supòsit d’actuació com a representant de persona física, s’acompanyarà autorització de representació segons model oficial.

Persones jurídiques

Si el sol·licitant és l’administrador o el representant de l’empresa:

 • Haurà d’aportar la còpia de l’escriptura de poders on consti el seu nomenament.
 • Haurà d’aportar fotocòpia del DNI.

Si el sol·licitant és un autoritzat pel representant de l’empresa:

 • Haurà d’aportar autorització signada per l’administrador o representant de l’empresa.
 • Haurà d’aportar còpia de l’escriptura de poders on consti el nomenament del representant de l’empresa.
 • Haurà d’acreditar la seva identitat ensenyant el seu DNI.

En el supòsit d’actuació com a representant legal, s’acompanyarà autorització segons model oficial, la validesa de la qual serà de DEU DIES des de la data de la seva expedició.

Casos especials:

 • En el cas de comunitats de propietaris, el president de la comunitat és qui ostenta la representació de la mateixa. El càrrec haurà d’acreditar-se mitjançant una còpia de l’acta de la Junta de Propietaris en el que ha estat nomenat. L’administrador de la comunitat de propietaris podrà sol·licitar el certificat sempre que tingui l’autorització del president de la comunitat.
 • Els hereus que encara no són titulars cadastrals, no poden sol·licitar certificats dels béns immobles del causant mitjançant els PIC. Tenen un interès legítim i directe d’acord amb l’article 53 del Text refós de la llei del cadastre, però és la Gerència l’òrgan competent per reconèixer aquest interès i per tant el certificat serà emès per la Gerència.

Com es pot sol·licitar:

Presencialment:

 • Oficina del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
 • Carrer Progrés, 22 baixos (Consell Comarcal del Ripollès).
 • Consulteu els horaris.

 

Telemàticament:

 

Període de tramitació:

Vigent durant tot l’any.

Normativa:

Consulteu la normativa de referència.

Observacions:

La resta de gestions relatives a dades cadastrals (alteracions físiques o jurídiques d’immobles, canvis de titularitat cadastral, valoracions, etc.) també es poden tramitar a les nostres oficines.

Skip to content