NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

Els documents generats pel Punt d’Informació Cadastral inclouran la data de la seva expedició i un codi electrònic que permet comprovar la seva integritat i autenticitat. Igualment gaudiran de plena validesa i eficàcia de conformitat amb allò establert per l’article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i per l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

A continuació podeu consultar els articles esmentats així com el conjunt de la normativa de referència:

Skip to content