Identificació Infractor

A l’hora d’emplenar la solicitud és obligatori indicar a l’apartat “Exposo” :

  • Número d’expedient.
  • Matrícula.
  • Data de l’infracció.
  • NIF/CIF de l’infractor.
  • Nom i Cognoms de l’infractor.
  • Domicili i Població de l’infractor.

Següent