Infraccions de trànsit

Identificació de conductor i/o realitzar al·legacions

A l’hora d’emplenar la solicitud és obligatori indicar a l’apartat “Exposo” :

  • Número d’expedient.
  • Matrícula.
  • Data de l’infracció.
  • NIF/CIF de l’infractor.
  • Nom i Cognoms de l’infractor.
  • Domicili i Població de l’infractor.

Instància genèrica per la identificació del conductor i/o realitzar al·legacions

Certificats i informes Radars

Òrgans sancionadors i instructors

Es posa en coneixement de les persones interessades l’òrgan instructor i sancionador dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com d’altres procediments sancionadors, informant també de la normativa que els hi atorga tal competència, als efectes legals que corresponguin:

AjuntamentInstructorVigènciaÒrgan sancionadorVigènciaNormativa
AlpSecretaria19/12/2019 Alcalde 15/06/2019 RDL 6/2015 DE 30.10.2015 / Ordenança Municipal Circulació BOP girona núm 32 de  data 17.02.2020
CampdevànolSecretari15/06/2019 Alcaldessa15/06/2019 RDL 6/2015 de 30/10/2015  
LlíviaRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte19/05/2021 Director del CSRCR19/05/2021 RDL 6/2015 de 30/10/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 103 de data 31.05.2021
RipollCap de la Policia Local01/01/2021 Regidora de Convivència, Seguretat, Participació Ciutadana i Eduació22/06/2019RDL 6/2015 de 30/10/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 144 de data 29.07.2019
Sant Joan de les AbadessesCap de la Policia Local15/06/2019Alcalde15/06/2019RDL 6/2015 de 30/10/2015